• safw

Iň ýokary üpjün edijiler 6.38 / 8.38 / 10.38 mm Temperli / tekiz / bezeg / lentaly aýna / çişirilen / uly ululyk / gyzgyn egilmek / egri nagyş / nagyş / laminirlenen / vakuum / gurluşyk materialy

Gysga düşündiriş:

Aýna häzirki zaman binagärlik dizaýnynda we binanyň gurluşygynda iň giňden ulanylýandygy sebäpli, aýna gaýtadan işlemek hem örän çalt ösdürilýär, funksiýa üýtgeýär.

Arassa we ultra-aýdyň aýna aç-açanlyk üçin, Aýazly aýna şahsy durmuşy goramak üçin, Reňklenen aýna çeper bezeg üçin, Çüýlenen aýna syr görkezmek üçin.

Aýna rels we aýna balustrad üçin howpsuzlyk ilkinji nobatda faktor bolup durýar, şonuň üçin gyzgyn aýna we laminirlenen aýna zerurdyr.

Temperumşak aýna we laminirlenen aýna, Awstraliýa standarty, ASTM standarty CE tarapyndan kepillendirilýär.

Laminirlenen film görnüşi arhitektura dizaýn haýyşy hökmünde PVB we SGP, filmiň galyňlygy 0,38mm, 0.76mm, 1,14mm, 1.52mm we 2.28mm.

Aýnanyň galyňlygy 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm we 12 + 12mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu şygary göz öňünde tutup, indi iň ýokary üpjün edijiler üçin 6.38 / 8.38 / 10.38 mm Tempered / Flat / Decorative / Ribbed Glass / Fluted / iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň hataryna girdik. Uly ölçeg / gyzgyn egilmek / egri nagyşly / nagyş / laminirlenen / vakuum / gurluşyk materiallary üçin aýna, adalatly bahalarymyzdan, ýokary hilli önümlerimizden we çalt eltilmegimizden razy bolarsyňyz öýdýäris.Size üpjün etmäge we iň uly hyzmatdaş bolmaga mümkinçilik döredip bilersiňiz diýip tüýs ýürekden umyt edýäris!
Bu şygary göz öňünde tutup, indi iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň hataryna girdik.Hytaý gurluşyk we berk aýna, Hormatly kompaniýaňyz bilen şu pursatdan başlap, geljege çenli deň, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak esasynda bu mümkinçiligi pikir edip, uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden umyt edýäris.

Önümiň jikme-jigi

Daşarky aýna balustradlar (aýna balkon, aýna demir ýa-da aýna diwar) üçin ulanylýan aýnanyň görnüşi, aýna galyňlygy 17.52mm-den 21.52mm, beýikligi 1000 ~ 1200mm bolup bilýän laminirlenen temperaturaly (ýa-da berk) aýna.

Daşarky aýna balustradlar üçin ulanylanda, aýna galyňlygy 13,52 mm-den 21.52mm, beýikligi 850 ~ 1200mm bolup, gyzgyn (ýa-da berk) we laminirlenen aýna.

Aýna galyňlygyň görnüşi

Aýna görnüşlerimiz

Mundan başga-da, gyzgyn we laminirlenen aýnany howpsuzlyk aýnasy diýip atlandyrýarys, sebäbi aýna paneli döwülse, aýna paneliň laminirlenen PVB-sinde birleşdirilen minus böleklerine bölünýär.

laminirlenen PVB aýna
laminirlenen SGP aýna
Laminirlenen gyzgyn aýna

Aýna rels / diwarda goldaw elementleri hökmünde ýazgylar we tutawaçlar bar bolsa, aýna paneli gurluş däl, ýöne aýna paneli hökmünde ulanylýar, aýnanyň iň galyňlygy 11,52mm.Bu teoriýany basgançaklarda we aýna balkonda ýerine ýetirip bileris.

Howpsuzlyk aýnasyndan başga-da, aýna relsde ulanyp boljak başga-da köp aýna bar.reňkli aýna, egrilen aýna, aýazly aýna, keramiki frit aýna, çişirilen aýna (moru aýna, lenta aýna), bezeg aýnasy.

Bezeg üçin reňkli aýna
keramiki frit aýna
egri-gyzgyn-aýna1-1-1
Çişirilen pes demir aýna
aýazly aýna
Aýna bezeg aýnasy

Gurluşykly aýna demir / diwar arhitektorlar we dizaýnerler tarapyndan ýygy-ýygydan maslahat berilýär we taslamalaryňyza häzirki zaman we owadan görünmek isleseňiz, häzirki zaman basgançak dizaýnynda iň oňat saýlama boldy.

Balustrad üçin laminirlenen gyzgyn aýna
Basgançak üçin laminirlenen gyzgyn aýna
Basgançak üçin örtülen gyzgyn aýna

Aýna diwaryň ýa-da aýna balkon relsiniň dizaýnyna görä;dürli aýna balustrad düzedişlerini hödürläp bileris.Ine, çarçuwasyz aýna relsleriň görnüşleri, jikme-jik maglumat üçin beýleki sahypalarymyzy gözden geçiriň:

Çarçuwaly aýna balustrad ýokarsy oturdyldy (AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy)
Çarçuwaly aýna balustrad oturdylan (AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy)
Çarçuwaly aýna relsler oturdyldy (AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy)
Çekimsiz aýna rels (SG10 aýna bolt / aýna pin / aýna adapter)
Spigot düzedişli çarçuwaly aýna rels (SG 20 & SG30 Spigot)
Daşky basgançaklar we balkonlar

Programma we paket

Aýnanyň galyňlygy 10,76mm, 11.52mm, 12,76mm, 13.52mm, 16,76mm, 17.52mm, 21.52mm bolup biler.
Içki aýna balustrad we aýna rels üçin aýnanyň galyňlygy 13.52 mm-den pesdir.
Daşarky aýna balkon we aýna diwar üçin 16,76 mm-den ýokary aýna galyňlygy has amatly.
Paket, daşalýan mahaly aýnanyň döwülip we çyzylmazlygyny üpjün edip biljek kontrplakdan ýasalan gapjagazdyr.

balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (1)
balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (4)
balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (2)
balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (5)
balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (3)
balustrad relsli balkon üçin gyzgyn aýna (6)Bu şygary göz öňünde tutup, indi iň ýokary üpjün edijiler üçin 6.38 / 8.38 / 10.38 mm Tempered / Flat / Decorative / Ribbed Glass / Fluted / iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň hataryna girdik. Uly ölçeg / gyzgyn egilmek / egri nagyşly / nagyş / laminirlenen / vakuum / gurluşyk materiallary üçin aýna, adalatly bahalarymyzdan, ýokary hilli önümlerimizden we çalt eltilmegimizden razy bolarsyňyz öýdýäris.Size üpjün etmäge we iň uly hyzmatdaş bolmaga mümkinçilik döredip bilersiňiz diýip tüýs ýürekden umyt edýäris!
Iň ýokary üpjün edijilerHytaý gurluşyk we berk aýna, Hormatly kompaniýaňyz bilen şu pursatdan başlap, geljege çenli deň, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak esasynda bu mümkinçiligi pikir edip, uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: