• safw

AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy

Gysga düşündiriş:

AG10, labyr berkitmek bilen pola aýlanýan çarçuwasyz aýna rels ulgamy.Estetiki dizaýn, aňsat gurnama we giňden ulanmak.Alýumin garyndysyndan 6063-T5, örtük listi alýumin we poslamaýan polat bolup biler.Örtük örtügi we reňk isleýşiňiz ýaly düzülip bilner.
Esasy profilde ätiýaçlandyrylan LED zolakly yşyk kanaly bar, reňkli bezeg üçin LED bar.

AG10-njy gatda Ghli aýna demir ýol ulgamy çyzykly profil we blok görnüşi hökmünde ulanylyp bilner.Agyr mehaniki eýeçilik dizaýny, bu ulgamy kenar ýakasyndaky myhmanhana we beýik bina ýaly ýokary ýel ýük meýdançasynyň taslamasynda ulanyp bolýar.

• Alýumin örtükleri • Poslamaýan polatdan örtükler • Çekimsiz görnüş
• Estetiki dizaýn • Mehaniki häsiýet • Ansat gurnama


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

AG10-njy gatda Aýna demir ýol ulgamy ajaýyp we abraýly taslamalar üçin iň giňden ulanylýar.Aýna 26 mm çenli howpsuzlyk aýnasy bolup biler.Onuň näzik we estetiki görnüşinden başga-da, berk mehaniki gurluşy sizi howpsuz we ygtybarly duýýar.

Standardokary standart, iň ýokary statistika synag netijesi, aňsat gurnama, estetiki, bu aýratynlyklaryň hemmesi AG10-a gelýär Allhli aýna demir ýol ulgamy, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly sahnalaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Designedörite işlenip düzülen LED kanaly we saklaýjy profil bazardaky LED zolak çyrasynyň ähli görnüşlerine laýyk bolup biler, gijeki reňkli LED çyranyň ýagtylygy we şatlyk duýgusyndan lezzet alyp bilersiňiz.

Arrow Dragon On-floor All Glass Railing System
Linear continous application of On-floor All Glass Railing System
Appearance of On-floor All Glass Railing System

Üznüksiz çyzykly ulgamy ulanmakdan başga-da, AG10 20CM we 30CM blok hökmünde hem ulanylyp bilner, polda 20CM blok ulanylmagyna garamazdan çyzykly LED saklaýjy profil bloklardan geçýär we aýnanyň göni galmagyny kepillendirýär.Bu akylly dizaýn bilen, gurnama döwründe nädogry iş bolmaz, şol bir wagtyň özünde, bu kesilmedik LED saklaýjy profil, LED zolak çyrasyny aýnanyň aşagynda berk saklap biler, LED çyrasy aýnada ýeterlik ýagtylygy kepillendirip biler.

Segment Application of On-floor All Glass Railing System
Appearance of On-floor All Glass Railing System

AG10-njy gatda Aýna demir ýol ulgamyny gurmak gaty aňsat.Gurluşy tamamlamak üçin işçiler diňe balkonyň içinde durmaly.Howa işleriniň we skaf işleriniň köp çykdajylaryndan gaça durýar.Bu aralykda, ýokary derejeli binalaryňyza gorag we howpsuzlyk getirýär, AG10 Amerikan stendinden ASTM E2358-17 we China Standard JG / T17-2012 geçýär, gorizontal täsir ýüki tutawaç turbasynyň kömegi bilen her inedördül kilometre 2040N çenli ýetýär.Gabat gelýän aýna 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 we 12 + 12 laminirlenen temperaturaly aýna bolup biler.

sad
ASTM E2358 test report by SGS 1
ASTM E2358 test report by SGS 2
ASTM E2358 test report by SGS 3

Örtük plastinka alýumin profil bolup biler we Poslamaýan polatdan ýasalan list, alýumin profil örtüginiň adaty reňki syrly kümüş, reňk nusgasy mugt elýeterlidir.ýöriteleşdirilen reňk hem bar, örtük görnüşi poroşok örtük, PVDF, anodizasiýa we elektroforetiki örtük bolup biler.Poslamaýan polatdan ýasalan gapagyň standart reňki aýna we çotga bolup, amaly içerde we ýumşak howada PVD tehnikasy bar, PVD-iň artykmaçlygy dürli reňkde düzülip bilner, ony öý bezeg stili bilen sazlaşdyryp bilersiňiz.

Möhüm bellik: PVD reňki diňe içerde ulanmak üçin amatly.

Allhli aýna demir ýol ulgamyna basgançak gurnamagy aklimatizasiýa etmek üçin kömek etmek üçin inerener toparymyz simmetrik adapter SA10 dizaýn edýär.innowasiýa dizaýnymyzyň kömegi bilen SA10 umumy basgançak beýiklikleri üçin sazlanýar.SA10 adapteriniň kömegi bilen basgançaklaryň hemmesinde diýen ýaly AG10 ulgamyny gurup boljakdygyny aňladýar.Gurmakdan soň, gurnama ýagdaýyny möhürlemek üçin bezeg örtügi gerek, bezeg örtügi poslamaýan polatdan we basgançak basgançagy bilen mermer plita bolup biler.

Bellik: Bu ýaý biziň patentlenen önümimiz, patentlenen önümleriň galplaşdyrylmagy kazyýet jogapkärçiligine çekilmez.

Glass railing installation on stiarcase
Metal panel cladding on stairway

Metal paneli örtmek üçin programma

Glass railing installation on stiarcase
Stone cladding on stairway

Daş mermer / keramiki kafel örtügi

Arza

Simpleönekeý dizaýnyň we häzirki zaman görnüşiniň artykmaçlygy bilen, AG10-njy gatda ähli aýna demir ýol ulgamy balkonda, terasda, üçekde, basgançakda, meýdançany bölmekde, garawul demirýolunda, bag diwarynda, basseýn çitinde ulanylyp bilner.

Balcony with All Glass Railing System
Yard fence with In-floor All Glass Railing System
Yard guardrail with In-floor All Glass Railing System
Stair corner with In-floor All Glass Railing System
Stair guardrail with In-floor All Glass Railing System
Stair platform with In-floor All Glass Railing System

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary