• safw

AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy

Gysga düşündiriş:

AG10, labyr berkitmek bilen pola aýlanýan çarçuwasyz aýna rels ulgamy.Estetiki dizaýn, aňsat gurnama we giňden ulanmak.Alýumin garyndysyndan 6063-T5, örtük listi alýumin we poslamaýan polat bolup biler.Örtük örtügi we reňk isleýşiňiz ýaly düzülip bilner.
Esasy profilde ätiýaçlandyrylan LED zolakly yşyk kanaly bar, reňkli bezeg üçin LED bar.

AG10-njy gatda Ghli aýna demir ýol ulgamy çyzykly profil we blok görnüşi hökmünde ulanylyp bilner.Agyr mehaniki eýeçilik dizaýny, bu ulgamy kenar ýakasyndaky myhmanhana we beýik bina ýaly ýokary ýel ýük meýdançasynyň taslamasynda ulanyp bolýar.

• Alýumin örtükleri • Poslamaýan polatdan örtükler • Çekimsiz görnüş
• Estetiki dizaýn • Mehaniki häsiýet • Ansat gurnama


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

AG10-njy gatda Aýna demir ýol ulgamy ajaýyp we abraýly taslamalar üçin iň giňden ulanylýar.Aýna 26 mm çenli howpsuzlyk aýnasy bolup biler.Onuň näzik we estetiki görnüşinden başga-da, berk mehaniki gurluşy sizi howpsuz we ygtybarly duýýar.

Standardokary standart, iň ýokary statistika synag netijesi, aňsat gurnama, estetiki, bu aýratynlyklaryň hemmesi AG10-a gelýär Allhli aýna demir ýol ulgamy, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly sahnalaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Designedörite işlenip düzülen LED kanaly we saklaýjy profil bazardaky LED zolak çyrasynyň ähli görnüşlerine laýyk bolup biler, gijede reňkli LED çyranyň ýagtylygy we şatlyk duýgusyndan lezzet alyp bilersiňiz.

-Hli aýna demir ýol ulgamynyň çyzykly üznüksiz ulanylyşy
Floorhli aýna demir ýol ulgamynyň daşky görnüşi

Üznüksiz çyzykly ulgamy ulanmakdan başga-da, AG10 20CM we 30CM blok hökmünde hem ulanylyp bilner, polda 20CM blok ulanylmagyna garamazdan çyzykly LED saklaýjy profil bloklardan geçýär we aýnanyň göni galmagyny kepillendirýär.Bu akylly dizaýn bilen, gurnama döwründe nädogry iş bolmaz, şol bir wagtyň özünde, bu kesilmedik LED saklaýjy profil, LED zolak çyrasyny aýnanyň aşagynda berk saklap biler, LED çyrasy aýnada ýeterlik ýagtylygy kepillendirip biler.

Glasshli aýna demir ýol ulgamynyň segment ulanylyşy
Floorhli aýna demir ýol ulgamynyň daşky görnüşi

AG10-njy gatda Aýna demir ýol ulgamyny gurmak gaty aňsat.Gurluşy tamamlamak üçin işçiler diňe balkonyň içinde durmaly.Howa işleriniň we skaf işleriniň köp çykdajylaryndan gaça durýar.Bu aralykda, ýokary derejeli binalaryňyza gorag we howpsuzlyk getirýär, AG10 Amerikan stendinden ASTM E2358-17 we China Standard JG / T17-2012 geçýär, gorizontal täsir ýüki tutawaç turbasynyň kömegi bilen her inedördül kilometre 2040N çenli ýetýär.Gabat gelýän aýna 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 we 12 + 12 laminirlenen temperaturaly aýna bolup biler.

gynandyryjy
SGS 1 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 2 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 3 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty

Örtük plastinka alýumin profil bolup biler we Poslamaýan polatdan ýasalan list, alýumin profil örtüginiň adaty reňki syrly kümüş, reňk nusgasy mugt elýeterlidir.ýöriteleşdirilen reňk hem bar, örtük görnüşi poroşok örtük, PVDF, anodizasiýa we elektroforetiki örtük bolup biler.Poslamaýan polatdan ýasalan gapagyň standart reňki aýna we çotga bolup, amaly içerde we ýumşak howada PVD tehnikasy bar, PVD-iň artykmaçlygy dürli reňkde düzülip bilner, ony öý bezeg stili bilen sazlaşdyryp bilersiňiz.

Möhüm bellik: PVD reňki diňe içerde ulanmak üçin amatly.

Allhli aýna demir ýol ulgamyna basgançak gurnamagy aklimatizasiýa etmek üçin kömek etmek üçin inerener toparymyz simmetrik adapter SA10 dizaýn edýär.innowasiýa dizaýnymyzyň kömegi bilen SA10 umumy basgançak beýiklikleri üçin sazlanýar.SA10 adapteriniň kömegi bilen basgançaklaryň hemmesinde diýen ýaly AG10 ulgamyny gurup boljakdygyny aňladýar.Gurlandan soň, gurnama ýagdaýyny möhürlemek üçin bezeg örtügi gerek, bezeg örtügi poslamaýan polatdan ýasalan basgançak we merdiwan plita bolup biler.

Bellik: Bu ýaý biziň patentlenen önümimiz, patentlenen önümleriň galplaşdyrylmagy kazyýet jogapkärçiligine çekilmez.

Aýna relsli gurnama
Basgançakda örtülen metal panel

Metal paneli örtmek üçin programma

Aýna relsli gurnama
Basgançakda daş örtük

Daş mermer / keramiki kafel örtügi

Arza

Simpleönekeý dizaýnyň we häzirki zaman görnüşiniň artykmaçlygy bilen, AG10-njy gatda ähli aýna demir ýol ulgamy balkonda, terasda, üçekde, basgançakda, meýdançany bölmekde, garawul demirýolunda, bag diwarynda, basseýn çitinde ulanylyp bilner.

Ghli aýna demir ýol ulgamy bilen balkon
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy bilen howly haýat
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy bilen howly garawuly
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy bilen basgançak
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy bilen basgançak
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy bilen basgançak platformasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary