• safw

Aýna balkon balustrady üçin gyzgyn laminirlenen çişirilen aýna

Gysga düşündiriş:

Aýna häzirki zaman binagärlik dizaýnynda we binanyň gurluşygynda iň giňden ulanylýandygy sebäpli, aýna gaýtadan işlemek hem örän çalt ösýär, funksiýa üýtgeýär.

Arassa we ultra-aýdyň aýna aç-açanlyk üçin, Aýazly aýna şahsy durmuşy goramak üçin, Reňklenen aýna çeper bezeg üçin, Çüýlenen aýna syr görkezmek üçin.

Aýna rels we aýna balustrad üçin howpsuzlyk ilkinji nobatda faktor bolup durýar, şonuň üçin gyzgyn aýna we laminirlenen aýna zerurdyr.

Temperumşak aýna we laminirlenen aýna, Awstraliýa standarty, ASTM standarty CE tarapyndan kepillendirilýär.

Laminirlenen film görnüşi arhitektura dizaýn haýyşy hökmünde PVB we SGP, filmiň galyňlygy 0,38mm, 0.76mm, 1,14mm, 1.52mm we 2.28mm.

Aýnanyň galyňlygy 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm we 12 + 12mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Daşarky aýna balustradlar (aýna balkon, aýna demir ýa-da aýna diwar) üçin ulanylýan aýnanyň görnüşi, aýna galyňlygy 17.52mm-den 21.52mm, beýikligi 1000 ~ 1200mm bolup bilýän laminirlenen (ýa-da berk) aýna.

Daşarky aýna balustradlar üçin ulanylanda, aýna galyňlygy 13,52 mm-den 21.52mm, beýikligi 850 ~ 1200mm bolup, gyzgyn (ýa-da berk) we laminirlenen aýna.

Tempered glass thickness type

Aýna görnüşlerimiz

Mundan başga-da, gyzgyn we laminirlenen aýnany howpsuzlyk aýnasy diýip atlandyrýarys, sebäbi aýna paneli döwülse, aýna paneliň laminirlenen PVB-sinde birleşdirilen minus böleklerine bölünýär.

laminated PVB glass
laminated SGP glass
Laminated tempered glass

Aýna relsde / diwarda goldaw elementleri hökmünde ýazgylar we tutawaçlar bar bolsa, aýna paneli gurluş däl, ýöne aýna paneli hökmünde ulanylýar, aýnanyň iň galyňlygy 11,52mm.Bu teoriýany basgançaklarda we aýna balkonda ýerine ýetirip bileris.

Howpsuzlyk aýnasyndan başga-da, aýna relsde ulanyp boljak başga-da köp aýna bar.reňkli aýna, egrilen aýna, aýazly aýna, keramiki frit aýna, çişirilen aýna (moru aýna, lenta aýna), bezeg aýnasy.

Tinted Glass for Decoration
ceramic frit glass
curved-tempered-glass1-1-1
Fluted Low Iron Glass
frosted glass
Pattern glass decoration glass

Gurluşykly aýna demir / diwar arhitektorlar we dizaýnerler tarapyndan ýygy-ýygydan maslahat berilýär we taslamalaryňyza häzirki zaman we owadan görünmek isleseňiz, häzirki zaman basgançak dizaýnynda iň oňat saýlama boldy.

Laminated tempered glass for balustrade
Laminated tempered glass for staircase
Lminated tempered glass for stairway

Aýna diwaryň ýa-da aýna balkon relsiniň dizaýnyna görä;dürli aýna balustrad düzedişlerini hödürläp bileris.Ine, çarçuwasyz aýna relsleriň görnüşleri, jikme-jik maglumat üçin beýleki sahypalarymyzy gözden geçiriň:

Çarçuwaly aýna balustrad ýokarsy oturdyldy (AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy)
Çarçuwaly aýna balustrad oturdylan (AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy)
Çarçuwaly aýna relsler oturdyldy (AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy)
Çekimsiz aýna rels (SG10 aýna bolt / aýna pin / aýna adapter)
Spigot düzedişli çarçuwaly aýna rels (SG 20 & SG30 Spigot)
Daşky basgançaklar we balkonlar

Programma we paket

Aýnanyň galyňlygy 10,76mm, 11.52mm, 12,76mm, 13.52mm, 16,76mm, 17.52mm, 21.52mm bolup biler.
Içki aýna balustrad we aýna rels üçin 13.52 mm-den pes aýna galyňlygy has amatlydyr.
Daşarky aýna balkon we aýna diwar üçin 16,76 mm-den ýokary aýna galyňlygy has amatly.
Paket, eltip beriş wagtynda aýnanyň döwülip we çyzylmazlygyny üpjün edip biljek kontrplakdan ýasalan gapjagazdyr.

tempered glass for balustrade railing balcony (1)
tempered glass for balustrade railing balcony (4)
tempered glass for balustrade railing balcony (2)
tempered glass for balustrade railing balcony (5)
tempered glass for balustrade railing balcony (3)
tempered glass for balustrade railing balcony (6)

  • Öňki:
  • Indiki: