• safw

AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy

Gysga düşündiriş:

AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy gapdal diwara gurlan ulgam, balkona ýer tutmaz, şol bir wagtyň özünde AG20 ulgamy hökmünde panorama görnüşini üpjün eder, has möhümi, gurmak has aňsat.
Uly daşky gapak örtügi daşky diwarda açylýar, şonuň üçin AG20-iň gapagy daşky diwaryň bezeg bezegi hasaplanýar, material alýumin we poslamaýan polatdan, daşky diwar stili bilen sazlamak üçin reňk düzülip bilner.
LED zolakly yşyk kanaly AG30 ulgamynda saklanýar, bu ulgam üçin LED zolak çyrasy bar.
AG30 ulgamy çyzykly profil we blok profil hökmünde ulanylyp bilner.Blok profil programmasynda-da, agyr dizaýn ulgamy ony gaty berk we ygtybarly edýär.

• Alýumin örtükleri • poslamaýan polat örtükler • Çekimsiz görnüş
• Estetiki dizaýn • Mehaniki häsiýet • Reňkli görnüş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy, gapdal dakmak üçin ulanylýan täze ulgam.AG20 ulgamy hökmünde iň ýokary päsgelçiliksiz görnüşi üpjün edýär, ýöne polda çukur gazmagyň zerurlygy ýok, has aňsat gurnama.Gurluşykda köplenç çäksiz görnüşe mätäç, ýöne has az iş gerek.Bu aralykda, syrly kümüş örtük plastinka ýa-da PVD poslamaýan polat örtük plastinka bezeg effektini üpjün edýär.Näzik we estetiki görnüşden başga-da, onuň berk mehaniki gurluşy howpsuzlygy we ygtybarlylygy duýýar.

Çekimsiz görnüş, gaty mehaniki gurluş, aňsat gurnama we estetiki AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamynyň ajaýyp aýratynlyklary, onuň gapdal duralgasy boşlugy ýitirip biler, ýöne çäksizligi hasam ulaldyp biler.Onuň ägirt uly gurluşy ýokary güýç garşylygy üpjün edýär.Howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly sahnanyň talaplaryna laýyk bolup biler.Designedörite işlenip düzülen LED kanaly bazardaky LED zolak çyrasynyň ähli aýratynlyklaryna laýyk bolup biler, reňkli LED yşyk gijeki durmuşda size has köp reňk we şatlyk duýgusyny getirip biler.

Ok aýnasy daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy
Glasshli aýna demir ýol ulgamynyň gapdal çyzykly yzygiderli ulanylyşy
Sidehli aýna demir ýol ulgamynyň gapdal görnüşi

Üznüksiz çyzykly ulgamy ulanmakdan başga-da, AG30 20CM we 30CM blok hökmünde hem gurlup bilner.20CM blok aýna paneliň gapdalynda we ortasynda, 30CM blok berkligi we gönümelligi üpjün etmek üçin iki goňşy aýna paneliň bilelikdäki ýagdaýynda ulanylýar.çyzykly kesilmedik LED yşyk saklaýjy profil, ätiýaçlandyrylan LED zolak kanalyndan geçýär we ähli bloklary birmeňzeş keseligine kepillendirýär.LED zolak çyrasy saklaýjynyň profilinde we aýnanyň aşagynda ýerleşýär, şeýlelik bilen, LED çyranyň ýagtylygy aýna garşy doly şöhle saçýar, aýnada ýagtylyk kepillendirilýär.

Ghli aýna demir ýol ulgamynyň gapdal bölegi
Sidehli aýna demir ýol ulgamynyň gapdal görnüşi

AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy, ýokary binalaryňyza estetiki we howpsuzlygy getirýär.AG30 Amerikanyň standart ASTM E2358-17 we China Standard JG / T17-2012-den geçýär, gorizontal täsir ýüki tutawaç turbasynyň kömegi bolmazdan her inedördül kilometre 2040N çenli ýetýär.Gabat gelýän howpsuzlyk aýnasy 6 + 6, 8 + 8 we 10 + 10 laminirlenen temperaturaly aýna bolup biler.

gynandyryjy
SGS 1 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 2 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 3 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty

Örtük plastinka alýuminiý profil we poslamaýan polatdan ýasalan polotno bolup biler, alýumin profiliniň örtüginiň adaty reňki syrly kümüş, goşmaça örtük görnüşleri poroşok örtük, PVDF, anodizasiýa we elektroforetiki örtük bolup biler.Poslamaýan polatdan ýasalan örtükler aýna, çotga we PVD.adaty PVD reňki gül altyn we gara titan.PVD reňkini bezeg stiliňize laýyklaşdyrmak üçin hem düzüp bolýar.

Möhüm bellik: PVD reňki diňe içerde ulanmak üçin amatly.

Gapdal gurnama labyrynyň kömegi bilen, AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy basgançak hökmünde ulanylyp bilner, Bezeg örtügi plastinka alýumin örtük we poslamaýan polatdan örtük bolup biler.

1-nji basgançakda ähli aýna relsler
2-nji basgançakda ähli aýna relsler

Arza

Simpleönekeý dizaýnyň we häzirki zaman görnüşiniň artykmaçlygy bilen, balkonda, eýwanda, üçekde, basgançakda, garawul relsinde, bag diwarynda AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy ulanylyp bilner.

25
58
59
71
83
99

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary