Önümler

 • AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy

  AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG10 gatda Aýna demir ýol ulgamy ajaýyp we abraýly taslamalar üçin iň giňden ulanylýar.Aýna 26 mm çenli howpsuzlyk aýnasy bolup biler.Onuň näzik we estetiki görnüşinden başga-da, berk mehaniki gurluşy sizi howpsuz we ygtybarly duýýar.Standardokary standart, iň ýokary statika synag netijesi, aňsat gurnama, estetiki, bu aýratynlyklaryň hemmesi AG10-a gelýär Allhli aýna demir ýol ulgamy, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly talaplara laýyk bolup biler ...

 • AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy

  AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy päsgelçiliksiz görnüşi ulaltmak üçin döredildi.Içerki gurnama, aýna saklaýjynyň profilini ýitirýär, diňe aýna poldan ýokary çykýar.Gözleriňiziň we ajaýyp görnüşiňiziň arasynda başga zatlar ýok.Ajaýyp görüş effektine goşmaça, berk mehaniki gurluşy howpsuzlygy we durnuklylygy getirýär.AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy ajaýyp binalaryňyzy päsgelçiliksiz görnüşi, ajaýyp görüşi, ultra-stan ... bilen tapawutlandyrýar.

 • AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy

  AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy, gapdal dakmak üçin ulanylýan täze ulgam.AG20 ulgamy hökmünde iň ýokary päsgelçiliksiz görnüşi üpjün edýär, ýöne polda çukur gazmagyň zerurlygy ýok, has aňsat gurnama.Gurluşykda köplenç çäksiz görnüşe mätäç, ýöne has az iş gerek.Bu aralykda, syrly kümüş örtük plastinka ýa-da PVD poslamaýan polat örtük plastinka bezeg effektini üpjün edýär.Näzik we estetiki görnüşden başga-da, onuň berk mehaniki gurluşy sizi ...

 • Aýna basgançak / aýna Juliet Blakoni üçin SG10 poslamaýan polatdan ýasalan gap

  Aýna Sta üçin SG10 poslamaýan polatdan ýasalan çüý ...

  Önümiň jikme-jigi ARROW DRAGON aýna çüýşesi, gorizontal esasy profilleri ýa-da dik ýazgylary bolmazdan, çarçuwasyz aýna rels ulgamlarydyr.Aýna çüýşe stakanyň basgançakdan we diwar bilen örtülmegine mümkinçilik berýär we aýnanyň içki tarapyndan görünmeýär, asla rels ýok diýen ýaly çäksiz görünýär.ARROW DRAGON aýna çüýşesi 8 + 8mm we 10 + 10mm aýna üçin elýeterlidir.Dürli stilde we ululykda bar bolan aýna çüýler ýalpyldawuk we döwrebap, minimalizmi üpjün edýär ...

Biz hakda

 • Ag10 Ghli aýna demir ýol ulgamy
 • Ag20 Glasshli aýna demir ýol ulgamy
 • Ag30 Ghli aýna demir ýol ulgamy

Senagat habarlary

 • Aýna relsiň haýsy görnüşi siziň üçin has amatly?

  Has gowy hyzmat.

  Aýna balustradlar ýaşaýyş we söwda ýerlerinde meşhurlyk gazandy.Aýna örtükleriň ýumşak, döwrebap dizaýny diňe bir giňişlige nepislik goşman, eýsem howpsuzlygy üpjün edýär.Aýna balustradlaryň köp görnüşi bar, hersiniň özboluşly aýratynlyklary bar ....

 • Aýna palta rels ulgamyny saýlamagyň artykmaçlyklary näme?

  Has gowy hyzmat.

  Öý eýeleriniň köpüsi açyk meýdanynda ýumşak we döwrebap duýgy gözleýärler we aýna palta relsleri muňa laýyk bolup biler.Ajaýyp görnüşleri we köp sanly peýdalary bilen aýna örtükler çaltlyk bilen öý eýeleriniň arasynda meşhurlyga öwrülýär.Bu blogda, öwreneris ...