Önümler

 • AG10 On-floor All Glass Railing System

  AG10 poluň hemme aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG10 gatda Aýna demir ýol ulgamy ajaýyp we abraýly taslamalar üçin iň giňden ulanylýar.Aýna 26 mm çenli howpsuzlyk aýnasy bolup biler.Onuň näzik we estetiki görnüşinden başga-da, berk mehaniki gurluşy sizi howpsuz we ygtybarly duýýar.Standardokary standart, iň ýokary statika synag netijesi, aňsat gurnama, estetiki, bu aýratynlyklaryň hemmesi AG10-a gelýär Allhli aýna demir ýol ulgamy, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly talaplara laýyk bolup biler ...

 • AG20 In-floor All Glass Railing System

  AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy päsgelçiliksiz görnüşi ulaltmak üçin döredildi.Içerki gurnama, aýna saklaýjynyň profilini ýitirýär, diňe aýna poldan ýokary çykýar.Gözleriňiziň we ajaýyp görnüşiňiziň arasynda başga zatlar ýok.Ajaýyp görüş effektine goşmaça, berk mehaniki gurluşy howpsuzlygy we durnuklylygy getirýär.AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy ajaýyp binalaryňyzy päsgelçiliksiz görnüşi, ajaýyp görüşi, ultra ... bilen tapawutlandyrýar.

 • AG30 External All Glass Railing System

  AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy

  Önümiň jikme-jigi AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy, gapdal dakmak üçin ulanylýan täze ulgam.AG20 ulgamy hökmünde iň ýokary päsgelçiliksiz görnüşi üpjün edýär, ýöne polda çukur gazmagyň zerurlygy ýok, has aňsat gurnama.Gurluşykda köplenç çäksiz görnüşe mätäç, ýöne has az iş gerek.Bu aralykda, syrly kümüş örtük plastinka ýa-da PVD poslamaýan polat örtük plastinka bezeg effektini üpjün edýär.Näzik we estetiki görnüşden başga-da, onuň berk mehaniki gurluşy ...

 • SG10 Stainless Steel Standoff Pin for Glass Staircase/Glass Juliet Blacony

  Aýna Sta üçin SG10 poslamaýan polatdan ýasalan çüý ...

  Önümiň jikme-jigi ARROW DRAGON aýna çüýşesi, hiç hili gorizontal esasy profil ýa-da dik ýazgysyz umumy çarçuwasyz aýna rels ulgamlarydyr.Aýna çüýşe stakanyň basgançakdan we diwar bilen örtülmegine mümkinçilik berýär we aýnanyň içki tarapyndan görünmeýär, asla rels ýok diýen ýaly çäksiz görünýär.ARROW DRAGON aýna çüýşesi 8 + 8mm we 10 + 10mm aýna üçin elýeterlidir.Dürli stilde we ululykda bar bolan aýna çüýler ýalpyldawuk we döwrebap, minimalizmi üpjün edýär ...

Biz hakda

 • Ag10 Top-mounted All Glass Railing System
 • Ag20 Embedded All Glass Railing System
 • Ag30 Side-mounted All Glass Railing System

Senagat habarlary

 • Allhli aýna demir ýol ulgamymyzyň artykmaçlyklary

  Has gowy hyzmat.

  Gowy işewür adam sargyt barada karar kabul etmezden ozal deňeşdirer.Bu ýerde, önümimiziň artykmaçlyklaryny size görkezeliň.Ilki bilen, şahsyýetde görüp we töläp boljak güýjüňizi aýdalyň.Çalyşmak / tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak üçin bezeg örtügini ulanýarys....

 • FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň gijikdirilmegi

  Has gowy hyzmat.

  Hormatly jenap we hanym, FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň Covid-19 pandemiýasy sebäpli yza süýşürilendigini habar bermek üçin gynanýarys.On ýylda Hytaýda penjire, gapy we perde diwarynyň möhüm wakalarynyň biri hökmünde FBC ýarmarkasy özüne çekdi ...