• safw

Biz hakda

logotip

HOŞGELDIŇIZ
ARRA DRAGON METALY

Glasshli aýna demir ýol ulgamy maşgalasy

Biz kim?

Arrow Dragon 2010-njy ýylda esaslandyryldy we gözleg we dizaýn, ähli aýna demir ýol ulgamy we aksesuar önümleri öndürmek we satmak boýunça hyzmatlary hödürleýän kompaniýa.Biz ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, “Arrow Dragon” ähli aýna demir ýol pudagynda abraýly we öňdebaryjy öndürijä öwrüldi.

Ok oky, ähli aýna demir ýol ulgamy we degişli esbaplar bilen üpjün edýär.Bir bitewi hyzmat modelinden başga-da, müşderileriň islegi doly kanagatlandyrylyp bilner.Ok Dragon “Professional get gymmaty, Hyzmat döretmek markasy” pelsepesini kabul edýär.Bu, “Arrow Dragon” -yň ähli aýna demir ýol ulgamy bazarynda öňdebaryjy orny eýelemegine sebäp boldy.

Sanlarda ok okunyň usuly

Gat meýdany

+

Exurt eksporty

+

Kompaniýanyň taryhy

%

Hil kepilligi

Näme edýäris?

Ok oky, ähli aýna demir ýol ulgamyny öwrenmäge we öndürmäge borçlanýar.Arrow Dragon ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär we önümiň ösüşini we innowasiýasyny çaltlaşdyrmak üçin köp hünärmen we dizaýner bilen hyzmatdaşlyk edýär.Bu önümleriň önümçiligimizde iň soňky orunda durýandygyny kepillendirýär.Önümlerimiz Amerikanyň standart ASTM E2358-17 standartyndan geçýär, şeýle hem gorizontal zyňylýan ýük göteriji göteriji turbanyň kömegi bolmazdan her inedördül kilometre 2040KN geçýär, diwara berkidilen tutawaç turbasy bilen, gorizontal zyňylýan ýük göterilýär inedördül metr üçin 4680KN çenli.Senagat standartlaryndan has ýokary.Bu aralykda, ähli aýna demir ýol ulgamymyzyň ähli kategoriýalary üçin patentleri ulanýarys.Ösen in engineeringenerçilik, ajaýyp estetiki dizaýnlar we ajaýyp hil bilen önümlerimiz müşderileriň ykrar etmegine eýe bolýar, bu hem bize has gowy marka we ýöriteleşdirilen öndüriji bolmaga ylham berýär.

Has gowy marka we hünärmen öndüriji boluň

Önümiň ösüşini we täzeligini çaltlaşdyryň