• safw

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy

Gysga düşündiriş:

AG20 hakyky çarçuwasyz aýna rels ulgamy, esasy profil pola ýerleşdirildi, diňe aýna poldan ösýär, panorama görnüşini döredýär.
LED zolakly yşyk kanaly aýnanyň aşagynda saklanýar, aýna relsleriň ýagty bezegi üçin LED zolak çyrasy bar.

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy çyzykly profil we segment tertibi hökmünde ulanylyp bilner.
Esasy profil poluň bir bölegi bolany üçin, AG20 ulgamynyň mehaniki eýeçiligi diýseň ajaýyp.Bu ulgam günorta-gündogar Aziýanyň deňiz tarapy we adadaky myhmanhana ýaly taýfun sebitiniň taslamasynda ulanylyp bilner.

• Alýumin örtükleri • Poslamaýan polatdan ýasalan gapaklar • päsgelçiliksiz görnüş
• Estetiki dizaýn • Mehaniki häsiýet • Easyeňil arassalamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy päsgelçiliksiz görnüşi ulaltmak üçin döredildi.Içerki gurnama, aýna saklaýjynyň profilini ýitirýär, diňe aýna poldan ýokary çykýar.Gözleriňiziň we ajaýyp görnüşiňiziň arasynda başga zatlar ýok.Ajaýyp görüş effektine goşmaça, berk mehaniki gurluşy howpsuzlygy we durnuklylygy getirýär.

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy ajaýyp binalaryňyzy päsgelçiliksiz görnüşi, ajaýyp görüşi, ultra standart, iň ýokary mehaniki häsiýeti bilen tapawutlandyrýar, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly sahnalaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Designedörite işlenip düzülen LED kanaly we saklaýjy profil, bazardaky LED zolak çyrasynyň ähli görnüşlerine laýyk bolup biler, reňkli LED yşyk size gijeki durmuşda has ýagtylyk we şatlyk getirip biler.

In-floor All Glass Railing System
Linear continous application of In-floor All Glass Railing System
Appearance of In-floor All Glass Railing System

Dürli güýç zerurlyklaryna görä, AG20 ýa-da üznüksiz profil ýa-da 15CM & 30CM segmenti hökmünde ulanylyp bilner, polda 15CM & 30CM segmentini ulanmakdan başga-da, çyzykly kesilmedik profil segmenti göni deňleşdirip, aýnanyň göni galmagyna göz ýetirip biler.Bu bölünen görnüşli dizaýn bilen, gurnama wagtynda nädogry işlemegiň öňüni alýar, şol bir wagtyň özünde çyzykly kesilmedik LED saklaýjy profil, LED zolakly çyrany aýnanyň aşagynda berk saklap biler, bu bolsa LED çyrany ýene aýnanyň üstünde ýalpyldawuk eder, jaýyňyz parlak ýyldyz bolar gijeki ýaşaýyş jemgyýetiňizden.

Segment Application of In-floor All Glass Railing System
Appearance of In-floor All Glass Railing System

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy, adaty binalaryňyza estetiki we howpsuzlygy getirýär.AG20 ulgamy bilen ajaýyp aýna relsleri görkezmek üçin, beton guýlanda profiliň nädip ýerleşdiriljekdigi barada gurnama görkezme wideosyny hödürleýäris.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, AG20 eýýäm Amerikanyň standart ASTM E2358-17 we China Standard JG / T17-2012-den geçýär, gorizontal täsir ýüki tutawaç turbasynyň kömegi bolmazdan her inedördül kilometre 2040N çenli ýetýär.Gabat gelýän howpsuzlyk aýnasy 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 laminirlenen temperaturaly aýna bolup biler.

sad
ASTM E2358 test report by SGS 1
ASTM E2358 test report by SGS 2
ASTM E2358 test report by SGS 3

Örtük plastinka alýumin profil we poslamaýan polatdan ýasalan list bolup biler, alýumin profil örtüginiň adaty reňki syrly kümüş we beýleki örtük görnüşi bar: poroşok örtük, PVDF, anodizasiýa we elektroforetiki örtük.poslamaýan polatdan ýasalan gapagyň reňki aýna we çotga.PVD tehnikasy hem bar, PVD reňkini balkon gurmagyň bezeg stili bilen sazlamak üçin düzülip bilner.

Möhüm bellik: PVD reňki diňe içerde ulanmak üçin amatly.

Simmetrik adapter SA10, AG20-iň kömegi bilen basgançakly rels gurnamasynda ähli aýna demir ýol ulgamy hem ulanylyp bilner;SA10 adapteri dürli basgançaklaryň beýikligini uýgunlaşdyrmak üçin sazlanyp bilner, gurnama bar bolan basgançaklary we betonlary döwmezden amala aşyrylyp bilner.basgançaklary abatlamak taslamasyny has aňsatlaşdyrar.Gurlandan soň, basgançakly basgançak we metal panel bilen alýumin esasy profilini ýapmaly.

Bellik: Bu ýaý biziň patentlenen önümimiz, patentlenen önümleriň galplaşdyrylmagy kazyýet jogapkärçiligine çekilmez.

Glass railing adaptor for stair step installation
Stone cladding on stairway

Metal paneli örtmek üçin programma

Glass railing adaptor for stair step installation
Metal panel cladding on stairway

Daş mermer / keramiki kafel örtügi

Arza

Simpleönekeý dizaýn we döwrebap görnüşiň artykmaçlygy bilen, AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy balkonda, eýwanda, üçekde, basgançakda, meýdançany bölmekde, garawul relsinde, bag diwarynda, basseýn çitinde ulanylyp bilner.

Embedded glass railing on decking
Frameless glass balustrade balcony
frameless Glass railing on stairway and walkway
Frameless in-floor glass balustrade on terrace
In-floor Glass balustrade on rooftop
In-floor glass rail on rooftop

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary