• safw

Temperirlenen laminirlenen çüýşe aýna balkon relsleriniň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar

Aýna balkon relsleri taslanylanda howpsuzlyk ilkinji nobatda göz öňünde tutulmalydyr.Temperaturaly we laminirlenen aýna bilen, aýna panelleriňiziň zerur güýç we çydamlylygy üpjün edip bilersiňiz.Biziň kompaniýamyzda, balkonyňyza howpsuzlygy we stili üpjün etmek üçin dürli halkara ülňülerine Tempered Laminated Fluted Aýnany hödürleýäris.

Näme üçin saýlamaly?Temperirlenen laminirlenen çişirilen aýna?

Adaty aýna bilen deňeşdirilende, gyzgyn aýna döwülmäge has çydamlydyr.Heatingyladyş we sowadyş prosesinden geçýär, ony aýna aýnadan dört-bäş esse güýçli edýär.Arakesme ýüze çykan halatynda aýna howply böleklere däl-de, ownuk, zyýansyz böleklere bölünýär we şikes ýetmek howpuny azaldýar.Birnäçe gatlak aýnadan we interýerden ybarat laminirlenen aýna bilen birleşdirilende güýç we howpsuzlyk faktory hasam güýçlenýär.

Şahadatnamalar we ülňüler:

Temperüze çykarylan laminirlenen çybyk aýna CE, Awstraliýa standartlary we ASTM standartlaryna kepillendirildi.Halkara howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelýän ýokary hilli aýna önümleri bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.Balkon örtükleri üçin aýna saýlanylanda, howpsuzlyk standartlarynyň berjaý edilmegi üçin kepillendirilen üpjün edijini saýlamak möhümdir.

birnäçe saýlaw:

Dürli binagärlik dizaýnlaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin, gyzgyn laminirlenen çybyk aýna dürli konfigurasiýalarda bar.Ulanylýan laminasiýa filmleri ajaýyp ýelmeşmek we gurluş bitewiligi üçin poliwinil butiral (PVB) we SGP.Filmiň galyňlygy 0,38 mm-den 2,28 mm aralygynda bolup, dizaýnda we howpsuzlyk talaplarynda çeýeligi üpjün edýär.

Mundan başga-da, aýnanyň galyňlygy 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm we 12 + 12mm.Bu dürli galyňlyklar, aýna balkon relsiňiziň aýratyn zerurlyklaryny özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk we estetika:

Howpsuzlyk ilkinji nobatda bolsa-da, balkon dizaýnynda estetikanyň ähmiýetine düşünýäris.Mylaýym laminirlenen çybyk aýna diňe bir ajaýyp howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýe bolman, eýsem balkonyňyza nepislik we çylşyrymlylyk goşýar.Çukur nagşy özboluşly wizual element goşýar, haýran galdyryjy fokus nokadyny döredýär we relsiň umumy görnüşini ýokarlandyrýar.

Stiliň zyýany bolmazdan howpsuzlygyň ileri tutulýan aýna balkon relsleri üçin, gyzgyn laminirlenen çüýşäni göz öňünde tutuň.Aýna galyňlygy we laminasiýa film görnüşleriniň giň görnüşi bilen, ygtybarly we göze ýakymly rels döretmek üçin ajaýyp kombinasiýany tapyp bilersiňiz.Biz CE, Awstraliýa standartlary we ASTM kepillendirilen, ygtybarly we ygtybarly üpjün edijini saýlaýandygyňyzy üpjün edýäris.ARRA DRAGONsize iň gowy çioce berip biler!

dtyrfg (1)
dtyrfg (2)

Iş wagty: Awgust-08-2023