• safw

Ygtybarly üpjün ediji Hytaý çydamly amatly alýumin demir ýol ulgamlary

Gysga düşündiriş:

AG20 hakyky çarçuwasyz aýna rels ulgamy, esasy profil pola ýerleşdirildi, diňe aýna poldan ösýär, panorama görnüşini döredýär.
LED zolakly yşyk kanaly aýnanyň aşagynda saklanýar, aýna relsleriň ýagty bezegi üçin LED zolak çyrasy bar.

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy çyzykly profil we segment tertibi hökmünde ulanylyp bilner.
Esasy profil poluň bir bölegi bolany üçin, AG20 ulgamynyň mehaniki eýeçiligi diýseň ajaýyp.Bu ulgam günorta-gündogar Aziýanyň deňiz tarapy we adadaky myhmanhana ýaly taýfun sebitiniň taslamasynda ulanylyp bilner.

• Alýumin örtükleri • Poslamaýan polatdan ýasalan gapaklar • päsgelçiliksiz görnüş
• Estetiki dizaýn • Mehaniki häsiýet • Easyeňil arassalamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Yhlas, innowasiýa, berklik we netijelilik”, elbetde, ygtybarly üpjün ediji Hytaýyň çydamly amatly alýuminiý demir ýol ulgamlary üçin uzak möhletleýin isleýän alyjylar bilen bilelikde özara garşylyk we özara artykmaçlyk üçin alyjylar bilen bilelikde uzak möhletleýin kärhanamyzyň dowamly düşünjesidir. Uzak ýol, hemişe doly joşgun bilen ähli topara öwrülmäge çalyşýan, ýüz esse ynam bilen kompaniýamyza ajaýyp gurşaw, ösen harytlar, ýokary hilli birinji derejeli döwrebap işewürlik döretdi we işiň agyr bolmagyny üpjün etdi!
“Yhlas, innowasiýa, çynlakaýlyk we netijelilik” hökmany suratda kärhanamyzyň alyjylar bilen özara garşylyk we özara artykmaçlyk döretmek üçin uzak möhletleýin düşünjesidir.Alýumin zolakly demir ýol, Hytaý alýumin balkon demir ýoly, Biziň işlerimiz we amallarymyz, müşderilerimiziň iň gysga üpjünçilik wagty bilen önümleriň iň giň görnüşine elýeterliligini üpjün etmek üçin döredildi.Bu üstünlik, ýokary hünärli we tejribeli toparymyz tarapyndan mümkin boldy.User togalagynda biziň bilen ösmek we märekeden tapawutlanmak isleýän adamlary gözleýäris.Indi ertir gujaklaýan, görüş ukyby bolan, aňyny uzatmagy we ýetip boljak pikirlerinden has daşlaşýan adamlar bar.

Önümiň jikme-jigi

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy päsgelçiliksiz görnüşi ulaltmak üçin döredildi.Içerki gurnama, aýna saklaýjynyň profilini ýitirýär, diňe aýna poldan ýokary çykýar.Gözleriňiziň we ajaýyp görnüşiňiziň arasynda başga zatlar ýok.Ajaýyp görüş effektine goşmaça, berk mehaniki gurluşy howpsuzlygy we durnuklylygy getirýär.

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy ajaýyp binalaryňyzy päsgelçiliksiz görnüşi, ajaýyp görüşi, ultra-standart, iň ýokary mehaniki häsiýeti bilen tapawutlandyrýar, howpsuzlyk aýnasynyň giň görnüşi dürli amaly sahnalaryň talaplaryna laýyk bolup biler.Designedörite işlenip düzülen LED kanaly we saklaýjy profil, bazardaky LED zolak çyrasynyň ähli aýratynlyklaryna laýyk bolup biler, reňkli LED yşyk size gijeki durmuşda has ýagtylyk we şatlyk getirip biler.

Içinde ähli aýna demir ýol ulgamy
Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamynyň çyzykly ulanylyşy
Floorhli aýna demir ýol ulgamynyň daşky görnüşi

Dürli güýç zerurlyklaryna görä, AG20 ýa-da üznüksiz profil ýa-da 15CM & 30CM segmenti hökmünde ulanylyp bilner, polda 15CM & 30CM segmentini ulanmakdan başga-da, çyzykly kesilmedik profil segmenti göni deňleşdirip, aýnanyň göni galmagyna göz ýetirip biler.Bu bölünen görnüşli dizaýn bilen, gurnama wagtynda nädogry işlemegiň öňüni alýar, şol bir wagtyň özünde çyzykly kesilmedik LED saklaýjy profil, LED zolakly çyrany aýnanyň aşagynda berk saklap biler, bu bolsa LED çyrany ýene aýnanyň üstünde ýalpyldawuk eder, jaýyňyz ýalpyldawuk ýyldyz bolar gijeki ýaşaýyş jemgyýetiňizden.

Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamynyň segmenti
Floorhli aýna demir ýol ulgamynyň daşky görnüşi

AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy, adaty binalaryňyza estetiki we howpsuzlygy getirýär.AG20 ulgamy bilen ajaýyp aýna relsleri görkezmek üçin, beton guýlanda profiliň nädip ýerleşdiriljekdigi barada gurnama görkezme wideosyny hödürleýäris.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, AG20 eýýäm Amerikanyň standart ASTM E2358-17 we China Standard JG / T17-2012-den geçýär, gorizontal täsir ýüki tutawaç turbasynyň kömegi bolmazdan her inedördül kilometre 2040N çenli ýetýär.Gabat gelýän howpsuzlyk aýnasy 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 laminirlenen temperaturaly aýna bolup biler.

gynandyryjy
SGS 1 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 2 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty
SGS 3 tarapyndan ASTM E2358 synag hasabaty

Örtük plastinka alýumin profil we poslamaýan polatdan ýasalan polotno bolup biler, alýumin profil örtüginiň adaty reňki syrly kümüş we beýleki örtük görnüşi bar: poroşok örtük, PVDF, anodizasiýa we elektroforetiki örtük.poslamaýan polatdan ýasalan gapagyň reňki aýna we çotga.PVD tehnikasy hem bar, PVD reňkini balkon gurmagyň bezeg stili bilen sazlamak üçin düzülip bilner.

Möhüm bellik: PVD reňki diňe içerde ulanmak üçin amatly.

Simmetrik adapter SA10, AG20-iň kömegi bilen basgançakly rels gurnamasynda ähli aýna demir ýol ulgamy hem ulanylyp bilner;SA10 adapteri dürli basgançakly beýikligi uýgunlaşdyrmak üçin sazlanyp bilner, gurmak bar bolan basgançaklary we betonlary döwmezden amala aşyrylyp bilner.basgançaklary abatlamak taslamasyny has aňsatlaşdyrar.Gurlandan soň, basgançakly basgançak we metal panel bilen alýumin esasy profilini ýapmaly.

Bellik: Bu ýaý biziň patentlenen önümimiz, patentlenen önümleriň galplaşdyrylmagy kazyýet jogapkärçiligine çekilmez.

Basgançakly gurnama üçin aýna rels adapteri
Basgançakda daş örtük

Metal paneli örtmek üçin programma

Basgançakly gurnama üçin aýna rels adapteri
Basgançakda örtülen metal panel

Daş mermer / keramiki kafel örtügi

Arza

Simpleönekeý dizaýn we döwrebap görnüşiň artykmaçlygy bilen, AG20 Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy balkonda, eýwanda, üçekde, basgançakda, meýdançany bölmekde, garawul relsinde, bag diwarynda, basseýn çitinde ulanylyp bilner.

Bezeg üçin oturdylan aýna rels
Çarçuwaly aýna balustrad balkony
çarçuwasy we basgançakda aýna rels
Terasda çarçuwasyz aýna balustrad
Jaýyň üçegindäki aýna balustrad
Üçekdäki aýna demir ýol
“Yhlas, innowasiýa, berklik we netijelilik”, elbetde, ygtybarly üpjün ediji Hytaýyň çydamly amatly alýuminiý demir ýol ulgamlary üçin uzak möhletleýin isleýän alyjylar bilen bilelikde özara garşylyk we özara artykmaçlyk üçin alyjylar bilen bilelikde uzak möhletleýin kärhanamyzyň dowamly düşünjesidir. Uzak ýol, hemişe doly joşgun bilen ähli topara öwrülmäge çalyşýan, ýüz esse ynam bilen kompaniýamyza ajaýyp gurşaw, ösen harytlar, ýokary hilli birinji derejeli döwrebap işewürlik döretdi we işiň agyr bolmagyny üpjün etdi!
Ygtybarly üpjün edijiHytaý alýumin balkon demir ýoly, Alýumin zolakly demir ýol, Biziň işlerimiz we amallarymyz, müşderilerimiziň iň gysga üpjünçilik wagty bilen önümleriň iň giň görnüşine elýeterliligini üpjün etmek üçin döredildi.Bu üstünlik, ýokary hünärli we tejribeli toparymyz tarapyndan mümkin boldy.User togalagynda biziň bilen ösmek we märekeden tapawutlanmak isleýän adamlary gözleýäris.Indi ertir gujaklaýan, görüş ukyby bolan, aňyny uzatmagy we ýetip boljak pikirlerinden has daşlaşýan adamlar bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary