• safw

AG30 daşarky ähli aýna demir ýol ulgamyny öwrenmek: Kosmos tygşytlaýjy we gurmak aňsat çözgüt

2010-njy ýylda döredildi,Ok aagondarhasyGözleg we dizaýn, ähli aýna demir ýol ulgamy we aksesuar önümleri öndürmek we satmak boýunça hyzmatlary hödürleýän kompaniýa.Ok oky ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar.

Önümlerimiziň biriAG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamybalkonlar we beýleki ýerler üçin ýokary derejede işleýän we estetiki taýdan ýakymly görnüş.Diňe gapdal diwara oturdylmak bilen giňişlik tygşytlaýjy dizaýny hödürlemän, eýsem aňsat gurnamagy hem bar.Mundan başga-da, bu ulgamda ajaýyp yşyklandyryşy goşmak mümkinçiligini berýän ätiýaçlandyrylan LED zolakly yşyk kanaly bar.Geliň, AG30 ulgamynyň çeýeligi we ygtybarlylygy barada has giňişleýin öwreneliň.

drtgf (1)

1. Kosmos tygşytlaýyş dizaýny:

AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy, gymmat bahaly balkon giňişligine bolan zerurlygy aradan aýyrýan gapdal diwara gurlan.Bu, balkonyňyzyň päsgelçiliksiz galmagyny üpjün edýär, oturgyç ýa-da ösümlik ýaly beýleki maksatlar üçin bar bolan meýdany ulaldýar.

2. Ansat gurnama:

AG30 ulgamyny gurmak, adaty demir ýol ulgamlary bilen deňeşdirilende şemaldyr.Installationönekeýleşdirilen gurnama proseduralary bilen, aýna garawullaryňyzy çalt we täsirli ýerleşdirip bilersiňiz.Bu diňe wagt tygşytlamak bilen çäklenmän, zähmet çykdajylaryny hem azaldar.

3. LED zolakly ýagtylygyň gabat gelmegi:

AG30 ulgamynyň tapawutly aýratynlygy, onuň ätiýaçlandyrylan LED zolakly yşyk kanalydyr.Bu, relsiň umumy wizual täsirini ýokarlandyryp, LED zolak çyralaryny birleşdirmäge mümkinçilik berýär.Softumşak, daş-töweregi yşyklandyryş goşmak mümkinçiligi bilen, demir ýoluňyz agşam ýa-da aýratyn ýagdaýlarda ýyly we özüne çekiji atmosfera döredip biler.

4. Köpugurly profil opsiýalary:

AG30 ulgamy çyzykly profil we blok profili hökmünde ulanmak üçin çeýeligi hödürleýär.Hatda blok profil programmalarynda-da agyr dizaýn ajaýyp berkligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Bu köpugurlylyk, demir ýol ulgamyny aýratyn dizaýn talaplaryňyza we islegleriňize laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

drtgf (2)

Netije:

Gysgaça aýtsak, boş ýer tygşytlaýjy, gurmak aňsat we göze ýakymly çözgüt gözleýänler üçin AG30 Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy ajaýyp saýlawdyr.Onuň ätiýaçlandyrylan LED zolakly ýagtylyk kanaly ajaýyp yşyklandyryşy girizmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde profil görnüşleriniň köp taraplylygy ygtybarly we ygtybarly gurnamagy üpjün edýär.AG30 ulgamy bilen balkonyňyzy ýa-da beýleki ýerleriňizi täzeläň we işlemegiň we estetikanyň ajaýyp utgaşmasyndan lezzet alyň.


Iş wagty: Iýul-25-2023