• safw

Ösen aýna demir ýol ulgamy bilen balkonyňyzyň gözelligini artdyryň

Önümiň beýany: AG10, labyrlar bilen pola berkidilmegi üçin döredilen rewolýusiýaly çarçuwasyz aýna rels ulgamyny aňladýar.Ajaýyp gurnama bilen ajaýyp we özüne çekiji dizaýny, köp sanly programmany üpjün edýär.Gapak plastinkasy ýokary hilli alýumin garyndysy 6063-T5 we alýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.Mundan başga-da, özboluşly tagamyňyza we stiliňize laýyk örtük örtükleri we reňkler düzülip bilner.AG10-yň çylşyrymly özüne çekijisi, özüne çekiji we reňkli bezeg üçin bazanyň profilinde LED zolakly yşyk kanalynyň saklanmagy bilen hasam güýçlendirilýär.

rtd

HoşgeldiňizARROW DRAGON ALhli aýna demir ýol ulgamlary, binagärlik elementleri dünýäsini öwrenýäris we iň soňky tendensiýalar we täzelikler barada size habar berýäris.Bu gün sizi balkon dizaýnynda mutlak oýun çalşyjysy bilen tanyşdyrýarys -AG10 aýna demir ýol ulgamy.

Soňky ýyllarda aýna balustradlar häzirki zaman we ajaýyp görnüşi bilen meşhurlyk gazandy.AG10 bu düşünjäni islendik ädim öňe sürýär, islendik balkonyň ýa-da açyk meýdanyň görnüşini hakykatdanam üýtgedýän çarçuwasyz dizaýny hödürleýär.AG10 durnuklylyk we çydamlylyk üçin berkidilen, size we ýakynlaryňyza howpsuz we ygtybarly gurşaw berýär.

A10-3

AG10 alýumin garyndysyndan 6063-T5, Passed-den ýasaldyASTM E2358-17 synagyajaýyp güýji we çeýeligi bolan şahadatnama.Mundan başga-da, islenýän estetikaňyza laýyk çeýeligi üpjün edip, alýumin ýa-da poslamaýan polatdan örtülen materiallaryň arasynda saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, örtük örtükleri we reňkler, balkonyňyza özboluşly we aýratyn görnüş döretmäge mümkinçilik berýän islegleriňize görä düzülip bilner.

AG10-yň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, integrirlenen LED yşyk bar kanalydyr.LED yşyklandyryşyny esasy profiliňize goşmak bilen, balkonyňyza ajaýyp yşyklandyryş effektlerini goşmak mümkinçiligiňiz bar.Dürli reňkler we effektler bilen myhmanlary gyzyklandyrmak ýa-da ýyldyzlaryň aşagynda asuda agşam hezil etmek üçin ajaýyp gurşaw döredip bilersiňiz.

AG10-ny gurnamak aňsat we ýönekeý görnüşde döredildi.Iň aňsat görkezmeleri bilen, iň az DIY tejribesi bolanlaram bu ajaýyp aýna demir ýol ulgamyny çalt we aňsatlyk bilen gurup bilerler.AG10 diňe bir owadan bolman, eýsem görnüş we funksiýanyň bitewi garyndysyny hödürleýär.

AG10-yň köp taraplylygy başga bir görnükli tarap.Esasy ulanylyşy balkon giňişliklerini ösdürmek bolsa-da, kemsiz dizaýny we uýgunlaşmagy ony dürli sazlamalarda ulanmaga mümkinçilik berýär.Veranda, basgançak ýa-da howuz meýdany bolsun, AG10 şübhesiz islendik açyk meýdanyň gurşawyny we stilini ýokarlandyrar.

1 (35)

Jemläp aýtsak, AG10 aýna demir ýol ulgamy gözelligi, işlemegi we howpsuzlygy birleşdirýän täzelikdir.Çekimsiz dizaýny, düzülip bilinýän görnüşleri we LED zolak aýratynlygy bilen bu ulgam hakykatdanam tapawutlanýar.Indi balkonyňyzy çylşyrymlylygy we häzirki zaman dizaýnyny özüne çekiji giňişlige öwrüp bilersiňiz.

Şonuň üçin adaty demir ýol ulgamlary bilen ylalaşmaň.Häzirki wagtda AG10 aýna demir ýol ulgamyny täzeläň we söýgüli balkona ýa-da açyk meýdana getirip biljek üýtgeşmä şaýat boluň.Dostlaryňyz we maşgalaňyz, jaýyňyza goşýan nepisligine we özüne çekijiligine haýran galar.


Iş wagty: Iýul-25-2023