• safw

Aýna demir ýol ulgamymyzy nädip saýlamaly

A. Glasshli aýna demir ýol ulgamy:

Gaty polda aýna rels ulgamy iň giňden ulanylýar, bina poldan soň balustrady gurmaly.

Üstünligi:

1. Kebşirlemezden nurbat bilen düzediň, şonuň üçin gurmak aňsat.
2. Kämilleşdirilen LED çukur, ýagtylygy ätiýaçlandyrmak üçin alýumin u kanalynyň içine LED ýaý / konweýer goýuň.
3. Aýnanyň gowy durnukly we durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin sazlanyp bilinýän aýna kysmat we aýna goldaw ulgamy birleşdirildi we aýna giňişligini aýna kysmatyň kömegi bilen sazlap bilersiňiz (aýna goldaw ulgamynyň gyrasyndaky boltlary düzedip).Umumy ýaý bilen deňeşdirilende, bu düzediş usuly has güýçli we has durnukly, ýagny ýüklemek ukyby we ýele çydamly öndürijiligi has gowudyr.

Onerde LED bilen ähli aýna relsler

B. Içindäki ähli aýna demir ýol ulgamy:

Içindäki aýna goldaw ulgamy poluň içinde berkidilen, oturdylan, şonuň üçin binany pol etmezden ozal balustrady gurmaly.Otherwiseogsam, poly aýyrmaly bolarsyňyz.
Aýna goldaw ulgamynyň bu görnüşiniň artykmaçlyklary, ýerdäki aýna goldaw ulgamy bilen deňdir, sazlanyp bilinýän aýna kysmatyň ýokarsyndaky boltlar bilen kesgitlenmegi bilen tapawudy näme.Bu, aýnany goldaýan ulgamy poluň içinde düzedip boljak esasy nokat.

LED bilen poluň aýna demir ýoly

C. Daşarky ähli aýna demir ýol ulgamy:

Ady bilen birmeňzeş, daşarky aýna goldaw ulgamy daşarky / diwar tarapynda berkidilen, şonuň üçin diwar örtülen / bezelençä garaşmaly bolarsyňyz.
Aýna goldaw ulgamynyň bu görnüşiniň artykmaçlyklary, ýerdäki aýna goldaw ulgamy bilen deňdir, sazlanyp bilinýän aýna kysmatly aýna goldaw ulgamy bilen birleşdirilmedik kiçijik bölek.Şeýle hem, LED ýaý / konweýer ýok.Daşarky aýna goldaw ulgamy daşky diwara gurlanlygy sebäpli boş ýer tygşytlap biler.

LED bilen ähli aýna relsler

Binanyňyz üçin aýna demir ýol ulgamyny satyn aljak bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, önümlerimizi we hyzmatymyzy hödürlemek üçin tüýs ýürekden geldik.


Iş wagty: Apr-06-2022