• safw

Aýna demirýol arassalaýjy maslahatlar: Ony ýalpyldawuk we ýoldan çykarmak

Aýna balustradlar ýaşaýyş we söwda ýerleri üçin meşhur seçimdir.Diňe haýsydyr bir emläge owadan we döwrebap täsir etmek bilen çäklenmän, päsgelçiliksiz görnüşleri hem üpjün edýär we giňlik hyýalyny döredýär.Şeýle-de bolsa, tekiz we aç-açan görnüşi sebäpli aýna relsler palçyklary, barmak yzlaryny we tozany ýygnaýar, şonuň üçin olary yzygiderli arassalamak zerur.Bu blog ýazgymyzda, aýna tegelekleriňizi ýalpyldawuk we yzygiderli saklamaga kömek edýän täsirli arassalaýyş maslahatlaryny paýlaşarys.

1. Abraziw däl arassalaýjylary ulanyň: Aýna örtükleri arassalanyňyzda, ýüzüni çyzyp ýa-da zaýalap bilýän abraziw arassalaýjylardan gaça durmak möhümdir.Munuň ýerine, abraziw däl aýna arassalaýjy ýa-da öýde ýasalan ergini saýlaň.Sirke we suw garyndysy ýa-da yzygiderli arassalamak üçin niýetlenen täjirçilik aýna arassalaýjy.Bu wariantlar galyndy galdyrman hapa we reňkleri netijeli eredýär.

2. Mikrofiber mata: Mikrofiber mata aýna örtükleri arassalamak üçin möhüm guraldyr.Onuň inçe süýümleri aýna ýüzüni çyzman, tozan bölejiklerini gaty täsirli duzýarlar.Arassa, gury mikrofiber mata ulanyp, stakany tegelek hereketlerde ýuwaşlyk bilen süpüriň.Kagyz polotensalaryndan ýa-da adaty matalardan gaça duruň, sebäbi olar aýnada lint ýa-da çyzyklary galdyryp, onuň daşky görnüşine täsir edýär.

3. Burçlara we gyralara ýetiň: Aýna panelleriň burçlaryna we gyralaryna aýratyn üns beriň, sebäbi olar has köp tozan we reňk ýygnaýarlar.Bu kyn ýerleri arassalamak üçin ýumşak çotga ýa-da köne diş çotgasy ulanyň.Çotgany arassalaýjy ergine batyryň we burçlary we gyralary ýuwaşlyk bilen süpüriň.Arassa suw bilen ýuwuň we mikrofiber mata bilen guradyň.

4. Goşmaça ýalpyldawuk polýak: Aýna relsleri gowy arassalanyňyzdan soň, goşmaça şöhle saçmak üçin gury mikrofiber mata bilen buflaň.Bu usul, aýnanyň relsini gaty arassa goýup, galan zolaklary ýa-da garyndylary aýyrýar.Çalt tampon hereketi, suw tegmilleriniň döremeginiň öňüni alyp, ýerdäki çyglylygy hem aýyrýar.

5. Öňüni almak möhümdir: Arassalaýyş ýygylygyny azaltmak üçin öňüni almak möhümdir.Tozany, suwy we barmak yzlaryny saklamak üçin aýna örtüklere gorag örtügi ýa-da möhürleýji ulanyp bilersiňiz.Bu örtük, arassalamagy aňsatlaşdyrýan we aýna relsleriňiziň uzak wagtlap arassa bolmagyny üpjün edýän päsgelçilik döredýär.Aýna relsiňiz üçin iň oňat möhürleýji önüm üçin hünärmen bilen maslahatlaşyň.

Glassadyňyzdan çykarmaň, aýna panelleri yzygiderli abatlamak we arassalamak zerurdyr.Locationerleşişine we ulanylyşyna baglylykda, azyndan iki hepdede aýna relsleri arassalamak maslahat berilýär.Bu arassalaýyş maslahatlaryna eýerip, olary gündelik işleriňize goşmak bilen, aýna relsleriňizi arassa saklap bilersiňiz, owadanlygyny görkezip bilersiňiz we ýakyn ýyllarda päsgelçiliksiz görnüşlerden lezzet alyp bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-17-2023