• safw

FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň gijikdirilmegi

Hormatly jenap we hanym

FBC (FENESTRATION BAU CHINA) ýarmarkasynyň Covid-19 pandemiýasy sebäpli yza süýşürilendigini habar bermek üçin gynanýarys.On ýylda Hytaýda penjire, gapy we perde diwarynyň möhüm wakalarynyň biri hökmünde FBC ýarmarkasy ýurduň dürli pudaklaryndan köp adamy özüne çekdi.Pandemiýa soňky döwürde durnukly ýagdaýda däl.Thearmarka gatnaşjak adamlaryň köp boljakdygyny göz öňünde tutup, eýeler ähli taraplary ýokançlykdan goramaly bolýarlar.Şeýlelik bilen, Guramaçylyk komiteti guramaçylar we meýdança oturylyşyklary bilen oýlanyşykly aragatnaşykdan soň ýarmarkany bir aý yza süýşürmek kararyna geldi.Soňra täze meýilnama düzmeli: ýarmarka 2022-nji ýylyň 23-nji iýunyndan 26-njy iýun aralygynda Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) geçiriler.

National Convention and Exhibition Center

Biz gaty gynanýarys, ýöne düşüneniňize tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris, ähli kärhanalaryň we hyzmatdaşlaryň goldawy we hyzmatdaşlygy üçin hakykatdanam sag bolsun aýdýarys.Partieshli taraplaryň kömegi bilen bu pursatdan peýdalanyp, ýarmarkada özüne çekiji çarçuwaly aýna rels ulgamlarymyzy görkezeris, ýatdan çykmajak wizual toý boljakdygyna ynanýarys.Şol wagt aýna demir ýol ulgamlarymyzyň hemmesini görkezeris, şol sanda poluň çarçuwasyz aýna rels ulgamy, poluň çarçuwasyz aýna rels ulgamy, daşarky oturdylan çarçuwasyz aýna rels ulgamy.Önümlerimizi görkezmek üçin gatnaşyjylaryň biri bolanymyz üçin buýsanýarys, önümlerimiz we hyzmatymyz size uly täsir galdyrar diýip umyt edýäris.Çärä yza süýşürildi, ýöne hyzmatymyz yza süýşürilmez.Şeýle hem ýarmarkadan öň biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Booth Arrangement

Çärä mynasyp gatnaşarys we sizi öz otagymyza baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrarys.Geliň, ýarmarkada duşuşalyň we islendik sorag ýa-da sorag üçin maslahatlaşmaga hoş geldiňiz.Partieshli taraplaryň tagallasy bilen hasyl bolarys!


Iş wagty: Apr-06-2022