• safw

Allhli aýna demir ýol ulgamymyzyň artykmaçlyklary

Gowy işewür adam sargyt barada karar kabul etmezden ozal deňeşdirer.Bu ýerde, önümimiziň artykmaçlyklaryny size görkezeliň.

Ilki bilen, şahsyýetde görüp we töläp boljak güýjüňizi aýdalyň.Çalyşmak / tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak üçin bezeg örtügini ulanýarys.U kanaly daşamak ýa-da gurnamak wagtynda çyzylan ýa-da dyrnalan bolsa, gaty erbet görünýär.Täzesini çalyşmak isleýändigimize şek ýok.Şeýle-de bolsa, çalyşmak bahasy gaty ýokary bolar, sebäbi u kanaly aýna relsiň esasy bölegi.Bezeg örtügini ulansak, bu mesele çözüler.U kanalyň çyzylan ýa-da çyzylan bolsun, bezeg örtügi gaty gowy bolsa, u kanalyny çalyşmagyň zerurlygy ýok.Bezeg örtügi çyzylan ýa-da dyrnalan bolsa, ony arzan bahadan çalyşyň.Reňkde üýtgeýän bezeg örtüklerimiz bar.Şeýlelik bilen, demirýoluňyzy birnäçe ýyldan soň jaýyňyzyň dizaýnyna laýyk getirmek amatly we tygşytly.

aýna relsiň bezeg örtügi üçin goşmaça reňkler

Aýna demir ýol ulgamymyz hakykatdanam güýçlidir.U kanalyny 4000 metrik tonna maşyn bilen çykarýarys we u kanaly 6 + 1.52pvb + 6mm-den 12 + 1.52pvb + 12mm-a çenli aýna ýerleşdirip biler.Demir ýol ulgamlarymyz ASTM2358-17 standartyna esaslanyp SGS synagyndan geçdi.Hytaýyň standartyna görä, synag netijeleri, aýna relsimiziň 204KG, ýagny 2040N bolup biljekdigini görkezýär.

Aýna rels ulgamymyz diňe bir çäksiz görnüşi üpjün etmek bilen çäklenmän, müşderilerimize ajaýyp gündiz we gijeki görnüşi getirjek u kanalynyň içinde LED reňkli yşyklandyryş hem goýup biler.Elbetde, adamlar bu amatly şertlerde boş wagtlaryndan lezzet alarlar.

çarçuwasyz aýna relsiň aýratynlygy

Iň soňkusy, demir ýol ulgamymyzy ulanyp, gurnama çykdajylaryny tygşytlap bilersiňiz, sebäbi gurmak gaty aňsat.Pol tekiz bolsa, balustrady aňsatlyk bilen hatara düzüp bilersiňiz, hatara düzmek üçin goşmaça enjamlary we goşmaça enjamlary ulanmagyň zerurlygy ýok.


Iş wagty: Apr-06-2022